Warunki użytkowania strony

 1. Ogólnie

  PokerNews.com, jak również lokalne miejsca z nim powiązane (łącznie nazywane "Stroną") są stroną internetową i serwisem internetowym należącym i zarządzanym przez iBus Media Limited. ("PokerNews" ,"my", "nasze" lub "nas"). Niniejszy regulamin ("Umowa") reguluje zasady według których możesz używać i uzyskać dostęp do Strony i wszelkich usług przez nią świadczonych. Poprzez dostęp i użytkowanie Strony, a także wszelkie inne usługi świadczone za pośrednictwem Strony ("Serwisu") wyrażasz zgodę, gwarantujesz i zastrzegasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się przestrzegać postanowień niniejszej Umowy czyniąc ją wiążąca między tobą a nami, bez względu na to czy jesteś zarejestrowanym użytkownikiem na naszej Stronie czy też nie. Niniejsza Umowa ma zastosowanie do każdego odwiedzającego, użytkownika i wszystkich innych, którzy korzystają z Usług ("Użytkownik(cy)").

 2. Ochrona danych

  Ochrona twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Dlatego podejmujemy odpowiednie działania, aby chronić dane osobowe Użytkowników, które są zbierane, przechowywane i wykorzystywane przez nas. Przed zatwierdzeniem niniejszej Umowy, przeczytaj naszą Politykę Prywatności, aby zrozumieć w jaki sposób przetwarzane są twoje dane osobowe. Polityka Prywatności jest też nieodłączną częścią niniejszej Umowy.

 3. Treść generowana przez użytkownika

  Nasz Serwis udostępnia forum poprzez treści generowane przez użytkowników. Serwis od czasu do czasu może pokazywać także rywalizację, podczas której pokazywane będą treści i materiały tworzone przez użytkowników. Jako Użytkownik przyjmujesz do wiadomości, że wszystko opinie, raporty, ogłoszenia, interesujące propozycje, teksty, filmy, zdjęcia (powiązane za pomocą adresu URL), prace konkursowe oraz inne treści i materiały ("Content), które znajdują się w obrębie lub są przekazywane za pośrednictwem serwisu leżą wyłącznie w gestii osoby lub instytucji, które przekazały Materiały do Serwisu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że PokerNews nie może sprawdzić zawartości i wziąć odpowiedzialności za całość lub zawartość treści udostępnianych oraz przesyłanych za pomocą Serwisu. PokerNews nie ponosi za w/w żadnej odpowiedzialności. Użytkownik wyraża zgodę na kopiowanie, rozpowszechnianie, publiczne odtwarzanie, wykonywanie, publikowanie, zmienianie, dostosowywanie, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych opartych na w/w do celów komercyjnych. Może korzystać w dowolny sposób i do dowolnych celów bez żądania zwrotów. Zrzekasz się także wszelkich praw zgodnie z Copyright Act 1991 lub prawem podobnym lub odpowiednikiem w dowolnej jurysdykcji. Potwierdzasz także, że PokerNews ma nieograniczone prawo (ale w żadnym przypadku nie jest to obowiązek) do odrzucenia lub wykluczenia konta użytkownika w całości lub częściowo (np. w treści) jeśli PokerNews uzna takie działania jako niezbędne. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że PokerNews może usunąć konto w dowolnej chwili jeśli przez 6 miesięcy nie pojawi się nowy content.

  Użytkownik rozumie i zgadza się, że za wszelkie straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, wynikające z Treści którą wysyła, pobiera, wgrywa, nadaje, publikuje, transmituje, wyświetlania lub za inne błędy wynikające z korzystania Strony, sam ponosi odpowiedzialność. PokerNews nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek publiczne nadużycia wynikające z twojej Treści. Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że może być narażony na Treści, które nie są dokładne, obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące zastrzeżenia i zgadza się, że PokerNews nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które poniesiesz w wyniku takich Treści.

  Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialności za swoje relację z innymi Użytkownikami PokerNews. Zastrzegamy sobie sprawo (ale nie mamy obowiązku), do monitorowania sporów między tobą, a innymi Użytkownikami.

 4. Cele użytkowania

  Sam jesteś odpowiedzialny za całą zawartość swojej aktywności na PokerNews i ponosisz wyłączną konsekwencje za nią. Użytkownik zgadza się nie korzystać ze Strony w celu::

  • Przekazywania jakichkolwiek Treści do PokerNews, których reprodukcja oznacza naruszenie praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich.
  • Używania dowolnej z usług PokerNews w celach pornograficznych, niemoralnych, nielegalnych i nieuczciwych. Korzystanie z Usług oferowanych przez PokerNews w celu publikowania materiałów pornograficznych, zniesławiających lub innych nieuczciwych lub nielegalnych treści jest zabronione. Podobnie jak szerzenie materiałów anty-konstytucyjnych, eksternistycznych i/lub innych grup jest zabronione. Lekceważenie niniejszej Umowy przez Użytkownika lub osoby trzecie, który wykorzystały Usługę za pozwoleniem właściciela konta, może prowadzić do natychmiastowego zablokowania dostępu do Usług. PokerNews zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach odpowiedzialności cywilnej w związku z naruszeniem Umowy.
  • Zakaz reklamowania lub wysyłania łańcuszków.
  • Wysłania Treści do PokerNews, która zawiera oprogramowania, aplikacje i programy lub "wirusy" mogące zniszczyć lub ograniczyć funkcjonalność sprzętu lub oprogramowania PokerNews lub jego użytkowników.li>
  • Podania fałszywych lub niejasnych informacji lub rejestracji konto pod fałszywym nazwiskiem.
  • Zniesławienia lub w jakikolwiek inny sposób nękania innych uczestników.
  • Podejmowania prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do innych usług PokerNews lub danych i systemu.
  • Zakłócenia sieci PokerNews zawierającej Strony.
  • Prowadzenia działań, które naruszają prywatność lub prawa własności innych.
  • Zamieszczania, przesyłania lub przekazywania w inny sposób jakichkolwiek treści, które są niezgodne z prawem, szkodliwe, obraźliwe, naruszające czyjąś prywatność, rasistowski lub w inny sposób.
  • Szkodzenia nieletnim w jakikolwiek sposób..

  PokerNews zastrzega sobie prawo do stałego lub tymczasowego zablokowania Użytkowników, którzy naruszają prawo, niniejszą Umowę lub z jakiegokolwiek innego powodu, które PokerNews uważa za nadużycie Serwisu oraz (ii) usunięcia Treści ze Strony.

 5. Prawa własności

  Cała zawartość publikowana przez PokerNews na Stronie (z wyjątkiem Treści Użytkowników) w tym bez ograniczeń, zdjęcia, grafiki, animacja, wideo, audio i teksty (nazywane "Treści Strony)" jest własnością PokerNews i/lub jej licencjodawców i jest chronione prawem autorskim oraz innymi prawami własności intelektualnej lub innymi prawami. Niniejszym potwierdzasz, że korzystając ze Strony oraz wszelkich jej Usług, nie uzyskujesz żadnych praw do Treści Strony, lub jakiejkolwiek ich części. Kopiowanie i/lub zmian wszystkich części Treści Strony, w szczególności do celów handlowych lub reklamowych wymaga uprzedniej, pisemnej zgody PokerNews. Tworzenie lub zmiana kopii (nawet zapisanie lub drukowanie) opinii, recenzji i innych oświadczeń do użytku osobistego i niekomercyjnego jest dozwolone pod warunkiem, że legenda lub odnośniki nie będą sfałszowane lub usunięte. Każde inne kopiowanie, zmiany, dystrybucja lub publikacja zawartości Treści Strony bez pisemnej zgody PokerNews są zabronione.

 6. Ochrona znaków towarowych

  Znaki oraz loga "PokerNews" są znakami towarowymi iBus Media Limited. Użycie lub wyświetlanie tych znaków bez wyraźnej pisemnej zgody PokerNews są zabronione. Nic na Stronie nie powinno być odbierane jako przyznanie, przez domniemanie, wykluczenie lub w inny sposób, jakichkolwiek praw lub licencji na korzystanie z jednego ze znaków "PokerNews" bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody PokerNews

 7. Uprawnienia do korzystania z naszych Usług

  Użytkownik nie może korzystać z naszych Usług, jeżeli (a) jest niepełnoletni i nie może podejmować czynności prawnych wynikających z użytkowania PokerNews, lub (b) jest osobą, której zabroniono korzystania z Serwisu zgodnie z prawem krajowym, w którym ma miejsce zamieszkania lub w którym korzysta z Usług. Z zastrzeżeniem stosowanego prawa, PokerNews może, wedle własnego uznania, odmówić oferowania usług jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi, a także zmienić swoje kryteria w dowolnym momencie.

 8. Linki do innych stron

  Strona może zawierać linki i odsyłacze do innych stron internetowych. Możemy od czasu do czasu, według własnego uznania, dodać lub usunąć linki do innych stron internetowych. Te linki umieszczane są dla twojej wygody, a dostęp do tych stron uzyskujesz na własne ryzyko. Zachęcamy do przeglądu warunków użytkowania, polityki prywatności innych polityk lub zastrzeżeń przedstawionych w tym serwisie przed każdym ich użyciem. Nie oceniamy, zatwierdzamy, monitorujemy, popieramy, gwarantujemy lub dokonujemy żadnych oświadczeń w odniesieniu do takich stron. W żadnym wypadku nie będziemy odpowiedzialni za informacje zawarte na takich stronach internetowych, ich praktykach lub informacji przez ciebie na nich zawartych. Jawnie zwalniasz nas od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu korzystania z dowolnej strony przez ciebie i osoby trzecie.

 9. Ograniczenie odpowiedzialności

  PokerNews dokłada wszelkich starań w celu zapewnienie, że informacje na Stronie są aktualne w każdym czasie. Jednakże, nie możemy zagwarantować, że informacje te będą wolne od błędów i nie możemy być odpowiedzialni za usług oferowane przez nas jako agentów na rzecz osób trzecich lub jakiegokolwiek aspektu relacji między tobą tobą, a tą osobą trzecią. PokerNews nie ponosi odpowiedzialności za błędy i zaniechania oraz zastrzega sobie prawo do zmiany informacji, specyfikacji i opisów każdej wymienionej Usługi. Bez ograniczenia powyższego, zgodziłeś się i zrozumiałeś, że Strony i Usług świadczone są w "taki sposób jaki są" z "wszystkimi wadami" i bez gwarancji lub warunków jakiekolwiek rodzaju. PokerNews dalej nie składa żadnych zapewnień o przydatności do określonego celu jakiegokolwiek produktu lub usługi o której mowa na Stronie. PokerNews nie daje żadnej gwarancji, że obsługa spełnię twoje oczekiwania, lub że dane i treści uzyskane przez Stronę i każdą Usługę, będą dokładne, wiarygodne i aktualne, lub że Usługi będą dostępne nieprzewalanie, bezpieczne i wolne od błędów. Podczas gdy dołożymy wszelkich starań do poprawy błędów i brak jak najszybciej po powiadomieniu, Użytkownik zgadza się i potwierdza, że korzystanie ze Strony odbywa się na własną odpowiedzialności ryzyko.

  UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE POKERNEWS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE SZKODY, SZCZEGÓLNIE WTÓRNE LUB MORALNE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ, SZKODY ZA UTRATĘ ZYSKÓW, DANYCH LUB INNE STRATY NIEMATERIALNE (NAWET JEŚLI POKERNEWS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA STRAT), WYNIKAJĄC Z 1) KORZYSTANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA ZE STRONY I KAŻDEJ USŁUGI, 2) KOSZTÓW ZASTĘPCZYCH DÓBR I USŁUG ZAKUPIONYCH LUB OTRZYMANYCH WIADOMOŚCI LUB TRANSAKCJI ZAWARTYCH ZA POŚREDNICTWEM SERWISU, 3) AUTORYZACJI LUB ZMIANY TRANSMISJI/LUB DANYCH, 4) OŚWIADCZENIA LUB ZACHOWANIA OSÓB TRZECIM W SERWISIE LUB 5) INNYCH KWESTII ZWIĄZANYCH Z USŁUGAMI. To ograniczenie odpowiedzialności stosuje się tylko w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

 10. Naruszenia

  Prosimy o zgłaszanie wszelkich naruszeń postanowień niniejszej Umowy za pomocą naszego.r formularza kontaktowego form.

 11. Zmiany w Usługach i niniejszej Umowie

  PokerNews zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie i od czasu do czasu do modyfikacji lub zaprzestania, czasowo lub na stałe Usług (w całości lub w części) z lub bez powiadomienia. Zgadasz się, że PokerNews nie ponosi odpowiedzialności wobec wobec ciebie, ani jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zawszenie lub zaprzestanie świadczenie Usługi. Ponadto PokerNews może zmienić warunki niniejszej Umowy w dowolnym momencie. Jeżeli dokonamy zmian w naszej Umowie, zamieścimy zmienioną wersję niniejszej Umowy na Stronie. Zachęcamy do częstego odwiedzania naszej witryny, aby określić, czy zmiany niniejszej Umowy zostały zrealizowane. Dla ułatwienia określenia, czy jakiekolwiek zmiany zostały dokonane, będziemy pisać datę ostatnio dokonanej zmiany w dolnej części tej strony. Dalsze korzystanie z Usług po takiej zmianie, oznacza akceptację nowych warunków niniejszej Umowy. Jeżeli nie zgadasz się na którykolwiek z warunków, należy zaprzestać użytkowania Strony.

 12. Warunki Ogólne

  Niniejsza Umowa, wraz z Polityką Prywatności i innymi prawnymi ogłoszeniami zamieszczonymi przez PokerNews na Stronie, stanowią całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a PokerNews dotyczącego korzystania ze Strony i Usług. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne przez sąd właściwej jurysdykcji, nieważność takiego postanowienia nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień nieinszej Umowy, które pozostają w pełni mocy prawnej. Żadne zrzeczenie się warunków niniejszej Umowy w terminie późniejszym ani teraźniejszym nie zwalnia z przestrzegania warunków zawartych na Stronie, a PokerNews w dalszym ciągu może dochodzić praw związanych z opisanymi w tej Umowie przypadkami. Niniejsza Umowa podlega prawy na Wyspie Man i nie wchodzi ze sprzeczność z zasadami prawa, a wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przed sądem na Wyspie Man. Niezależnie od powyższego, nic w niniejszej klauzuli nie ogranicza prawa PokerNews do wszczęcia postępowania przeciwko tobie w inny właściwy sąd, ani wszczęcie takiego postępowania w jednej jurysdykcji nie wyklucza przeprowadzenia postępowania w innych krajach, jednocześnie lub nie, w zakresie dozwolonym przez prawo tej drugiej jurysdykcji. Użytkownik nie może przenieść ani scedować swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy osobom trzecim bez pisemnej zgody PokerNews. PokerNews może zmieniać nieniniejszy Umowę w całości lub w części, według własnego uznania. Angielska wersja niniejszej Umowy jest wersją obowiązującą w przypadku rozbieżności pomiędzy tłumaczeniami niniejszej Umowy.

(c)2003-2014 PokerNews. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opinie opublikowane na PokerNews są własnością autorów i w żaden sposób nie wyrażają ekspresji PokerNews

Ostatnia aktualizacja: 2 maj, 2014