Polityka Prywatności

Tożsamość kontrolera danych. Dla celów niniejszej polityki prywatności ("Polityka Prywatności"), "administratorem danych" (tj. Osobą odpowiedzialną za gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie twoich danych osobowych) jest iBus Media Limited ("iBus"), z którym można skontaktować się pisemnie, wysyłając list na adres 33-37 Athol Street, Douglas, Isle of Man IM1 1LB lub za pomocą supportu dostępnego za pośrednictwem poczty elektronicznej. W niniejszej Polityce Prywatności, kiedy mówimy o "PokerNews" lub "My", odnosimy się do tej firmy. Odniesienie do "Grupy" oznacza iBus Media Limited oraz jej spółek zależnych oraz dowolną spółkę holdingową iBus i każdą spółkę zależną od takiej spółki holdingowej oraz każdą spółkę powiązaną z jej grupą spółek.

Nasze Zobowiązanie do Zachowania Prywatności Graczy. Jesteśmy właścicielem i operatorem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.pokernews.com or lokalnych witryn z nią powiązanych (zwanych łącznie "Stronami"). Zobowiązujemy się do zachowania poufności gromadzonych przez nas danych osobowych, wykorzystując najlepsze w swojej klasie technologie i procedury bezpieczeństwa informacji, a wszystko to zgodnie ze standardami Unii Europejskiej dotyczącymi ochrony danych.

Cel niniejszej polityki prywatności. Celem niniejszej polityki prywatności jest umożliwienie zrozumienia, w jaki sposób zbieramy, przechowujemy, przetwarzamy i zabezpieczamy Twoje dane osobowe oraz wyjaśnienie Twoich praw w odniesieniu do tych informacji i ich wykorzystywania.

Nasze zobowiązania prawne. Będziemy postępować zgodnie z warunkami ustawy o ochronie danych Isle of Man Data Protection Act 2002 (Może być co pewien czas zmieniana lub aktualizowana) (“Ustawa”) podczas przetwarzania lub przekazywania przez nas innym członkom lub naszej grupie spółek, naszym podmiotom stowarzyszonym, naszym przedstawicielom i stronom trzecim świadczącym usługi na naszą rzecz w jurysdykcjach poza Wyspą Man i Europejskim Obszarem Gospodarczym danych osobowych. W tym przypadku przestrzegamy warunków ustawy, która zapewnia, że dane osobowe są przekazywane wyłącznie do takich jurysdykcji, które spełniają różne wymogi dotyczące "adekwatnych" wymagań w zakresie ochrony danych określonych w Ustawie.

Co oznaczają terminy pisane wielką literą? Jeżeli nie nadamy im określonego znaczenia w niniejszej Polityce Prywatności, terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w naszym Regulaminie, który ma pierwszeństwo przed wszelkimi sprzecznymi postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności

1. Twoja Akceptacja Polityki Prywatności

 • Umowa. Korzystając z Usługi, Ty ("Użytkownik” lub "Twoje") wyrażasz zgodę na warunki niniejszej Polityki Prywatności, która może z czasem ulec zmianie, z zastrzeżeniem, że zapytamy Cię osobno, gdy przekażesz nam swoje dane, czy zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości promocyjnych od: (a) nas i; (b) zewnętrznych dostawców towarów i usług, którym możemy udostępniać Twoje dane.
 • Poprawka. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności od czasu do czasu. Zmiana wejdzie w życie niezwłocznie po powiadomieniu o takich zmianach na Stronach. Dlatego zachęcamy, do okresowego odwiedzania niniejszej Polityki Prywatności, aby upewnić się, że znasz jej aktualną wersję i wiesz o wszelkich zmianach, które możemy wprowadzić.

2. Jakie informacje są gromadzone i w jakim celu

 • Dane rejestracyjne. W ramach procesu tworzenia konta przez użytkownika na Stronie oraz w celu umożliwienia nam świadczenia naszych Usług, prosimy o podanie nazwy użytkownika, hasła, prawidłowego adresu e-mail i kraju zamieszkania. Po aktywacji konta możesz dodać do swojego konta dodatkowe dane osobowe, w tym między innymi: imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, a także adres swojej strony internetowej,nazwę użytkownika na Twitterze oraz szczegóły w sekcji "o mnie". Należy jednak pamiętać, że nie jest wymagane podanie wszystkich danych do utrzymania aktywnego konta.
 • Przechwytywane dane. Ponadto, podczas korzystania z Usługi, przechwytujemy i przechowujemy pewne dane osobowe, w tym informacji o Twojej aktywności na Stronie oraz informacje przechowywane na Urządzeniach, których używasz, aby umożliwić nam ulepszanie Usług, które dostarczamy. Używamy również plików "cookie", a nasza polityka dotycząca plików "cookie" została wyjaśniona poniżej.
 • Przechowywanie danych. Przechowujemy twoje dane dane osobowe tak długo, jak to konieczne dla celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności i zgodnie z okresem przechowywania danych wskazanych w tym dokumencie, do celów regulacyjnych. Nie zbieramy żadnych danych osobowych od naszych Użytkowników, które nie są konieczne do realizacji naszych celów, a nasze zasady zarządzania danymi obejmują usunięcie wszelkich danych osobowych, których już nie potrzebujemy. Jeżeli zamkniesz (lub zamrozisz) swoje konto użytkownika u nas, zachowamy Twoje dane osobowe przez okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy, aby umożliwić nam wypełnienie naszych obowiązków prawnych i regulacyjnych, a także by bronić się przed wszelkimi roszczeniami. Dane osobowe, które nie są potrzebne do tych celów, zostaną usunięte po tym okresie.
 • Cele. My, członkowie naszych Spółek, nasi partnerzy i strony trzecie świadczące usługi na naszą rzecz lub na Twoją rzecz, wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu prowadzenia naszej działalności i świadczenia Tobie usług. Dotyczy to w szczególności następujących celów (ale zastrzegamy sobie również prawo do wykorzystywania twoich danych osobowych w jakichkolwiek innych celach, które są rozsądnie powiązane z działalnością związaną z dostarczaniem Tobie Usługi):
  • przekazywania tobie informacji lub Usługi
  • identyfikacji i weryfikacji;
  • Analizy statystycznej i badań;
  • Badania oraz rozwój;
  • marketing, badania rynku, ankiety wśród klientów i profilowanie klientów;
  • analiza danych; i
  • przestrzegania wszelkich wymogów prawnych

3. Warunki przetwarzania danych osobowych

 • Warunki. Przetwarzamy Twoje dane osobowe z różnych powodów, z których każdy jest przewidziany przez odpowiednie przepisy dotyczące ochrony danych.
 • Zgoda. Przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie przede wszystkim konieczne, w celu świadczenia Usług. Czasami możemy poprosić o zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dyskretny sposób, w tym przypadku dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z taką zgodą, a Ty będziesz mieć możliwość wycofania tejże zgody na piśmie w dowolnym momencie. Na przykład Twoja zgoda będzie nam potrzebna do wysyłania informacji marketingowych i promocyjnych.
 • Wypełnienie warunków umowy, zgodność z obowiązkiem prawnym. Konieczne może być również przetwarzanie danych osobowych w przypadku, gdy jest to konieczne do wykonania umowy (np. Warunków korzystania z konta Użytkownika) lub w celu spełnienia naszych różnych obowiązków prawnych.
 • Uzasadniony interes. Wreszcie, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jeżeli uznamy, że przetwarzanie jest zgodne z naszymi uzasadnionymi interesami i pod warunkiem, że takie przetwarzanie na naruszy Twoich interesów, praw oraz wolności. Przykłady przetwarzania danych zgodnie z uzasadnionym interesem to:
  • (i) ujawnienie danych osobowych firmom w naszej Grupie w wyniku restrukturyzacji lub wewnętrznych celów administracyjnych,
  • (ii) w przypadku stwierdzenia, że określone firmy mogą zaoferować dodatkowe korzyści naszych Usługom lub dostarczyć nam cennych informacji na temat korzystania z naszej Usługi,
  • (iii) przetwarzanie w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, w tym zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do naszej sieci łączności elektronicznej;
  • (iv) przestrzeganie wymogów prawnych i ustawowych.

4. Udostępnianie informacji, ujawnianie informacji oraz odbiorcy

 • Ujawniania. Możemy ujawnić twoje dane osobowe w następujących przypadkach:
  • do każdego odbiorcy jeżeli jest to wymagane przez prawo lub organ regulacyjny
  • do dowolnego organu regulacyjnego;
  • stronom trzecim, które świadczą usługi na naszą rzecz lub działają w naszym imieniu;
  • stronom trzecim w celach marketingowych, pod warunkiem, że wyraziłeś zgodę lub nie wyraziłeś sprzeciwu, zgodnie z opisem zawartym w sekcji 9 poniżej;
  • do osób trzech, które nas kupiły, lub kupiły naszą firmę, lub jakąkolwiek część naszej firmy lub jakąkolwiek część nas;
  • jeżeli wierzymy w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne: i. aby przestrzegać wszelkie przepisy prawa lub postępować zgodnie z procesem prawnym; ii. do ochrony i obrony naszych praw lub własności;
  • za twoją zgodę;
  • do celów odzyskania danych po awarii; lub
  • do celów określonych w punkcie 5 poniżej.
 • Ogólnie ujawnie danych. Oprócz konkretnych przykładów ujawnienia danych wymienionych powyżej, możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszych pracownikom, pracownikom innych firm z naszej Grupy, naszych agentom oraz stronom trzecim które wykorzystują Twoje dane osobowe w celu świadczenia Usług dla nas w odniesieniu do użytkownika będącego użytkownikiem naszych Usług.
 • Łącznie danych osobowych. Możemy łączyć dane osobowe zebrane podczas korzystania z Usługi zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności z innymi informacjami zebranymi podczas korzystania z innych usług obsługiwanych przez jakąkolwiek inną firmę naszej grupy korporacyjnej, a także ze wszystkich produktów, które są powiązane lub pomocne, w tym usługi mobilne i sieci społecznościowe. Będziemy traktować te połączone informacje zgodne i wykorzystać je w celu określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

5. Poufność

 • Co robimy? Podjęliśmy znaczący wysiłek w celu ochrony poufności tożsamości, preferencji innych informacji, które zgromadziliśmy na temat poszczególnych Użytkowników, i nie będziemy świadomie zezwalać na dostęp do tych informacji osobom spoza naszej Grupy, innym niż Użytkownikowi lub opisanym w tym dokumencie.
 • Co możesz zrobić? Powinieneś także odegrać swoją rolę w ochronie twoich danych osobowych. Twoje dane logowania są poufne, a ty jesteś zobowiązany do utrzymywania swoich danych uwierzytelniających w tajemnicy i poufności przez cały czas, a także do tego, aby chronić je przed osobami trzecimi.

6. Granice poufności

 • Wymogi prawne. Ze względu na prawo, regulacje i bezpieczeństwo zgodnie z którymi działamy, możemy być zobowiązani pod pewnymi warunkami do ujawnienia danych osobowych o naszych Użytkownikach i możemy nie być upoważnieni do poinformowania Cię, że to zrobiliśmy. Dołożymy wszelkich starań, aby ograniczyć takie ujawnianie do takich przypadków jak: (a) w dobrej wierze, kiedy jesteśmy zobowiązani do tego w odpowiedzi na wezwanie, nakaz lub inny proces prawny lub zobowiązanie nałożone na nas; lub (b) gdy jest to zasadnie konieczne do zidentyfikowania, kontaktu lub wszczęcia postępowania sądowego przeciwko osobom lub podmiotom w celu ochrony i/ lub egzekwowania naszych praw. Ponadto prosimy pamiętać, że możemy ujawnić dane identyfikacyjne użytkownika, jego imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, miasto, hrabstwo, kod pocztowy, narodowość, numer telefonu, adres e-mail, aktywność konta, komunikację z innymi użytkownikami, agentom stron trzech lub oficjalnych organom rządowym, które według wyłącznie naszego uznania powinny mieć do nich dostęp lub w związku z dochodzeniem w sprawie prania brudnych pieniędzy, oszustw, naruszenia praw własności intelektualnej, piractwa lub innej nielegalnej działalności lub działalności, które mogą narazić nas na odpowiedzialność prawną.
 • Marketing grupowy. Możemy używać Twojego adresu e-mail i numeru telefonu w celu dostarczania wiadomości, promocji i innych ofert marketingowych od nas. Jeżeli nie chcesz już otrzymywać wiadomości promocyjnych, newsletterów i ofert marketingowych, możesz zrezygnować z ich otrzymywania, podczas rejestracji konta, lub później, stosując się do instrukcji "rezygnacji" zawartych w każdej komunikacji. Ponadto jesteś uprawniony w dowolnym momencie do poinformowania nas o tym za pośrednictwem supportu, że nie chcesz otrzymywać od nas żadnych informacji promocyjnych.
 • Oferty towarowe lub Usługi od stron trzecich. Jeżeli wyraziłeś na to zgodę, możemy również udostępnić Twój adres e-mail i numer telefonu stronom trzecim, aby mogły wysyłać Tobie oferty swoich towarów i usług. Użytkownik w każdym momencie może zażądać, aby nie otrzymywać takich oferty, wysyłając pusty komunikat ze słowem "Remove" w temacie do działu supportu. Jeżeli zdecydujesz, że nie chcesz otrzymywać żadnych informacji, usuniemy Twoje dane z naszych list dystrybucji marketingowej oraz przyszłych, które możemy udostępnić naszym partnerom marketingowym. Musisz jednak zrezygnować z subskrypcji oddzielnie od komunikacji marketingowej wysyłanej przez partnerów, którzy otrzymali od Ciebie dane kontaktowe przed wysłaniem prośby o usunięcie z tych list.
 • Reklama. Będziemy wykorzystywać tylko Twoje imię i nazwisko oraz dane w materiałach reklamowych za pisemną zgodą.

7. Twoje prawa zwiazane z Twoimi danymi

 • Prawo do żądania informacji o Tobie. Staramy się, aby nasze informacje o Tobie był jak najbardziej dokładne. W dowolnym momencie możesz skontaktować się z nami w celu przejrzenia, zmiany, uzyskania kopii Twoich informacji lub zmian/korekty swoich danych zgodnie z Twoimi prawami wynikającymi z ustawy. W tym przypadku możemy wymagać dowodów w celu potwierdzenia Twojej tożsamości, zanim podejmiemy jakiekolwiek działanie. Aby skontaktować się z nami w celu skorzystania z dowolnych praw określonych w niniejszej klauzuli 12. Prosimy o kontakt z supportem za pomocą poczty e-mail. Możemy w pewnych okolicznościach, nałożyć niewielką opłatę, aby pokryć koszty administracji związane z jakimkolwiek wnioskiem złożonym przez użytkownika lub za rozpatrzenia zapytania zgodnie z Ustawą, o ile ma to zastosowanie.
 • Dodatkowe prawa. Masz następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:
  • (a) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, które może spowodować lub powoduje szkodę lub zmartwienie;
  • (b) prawo do sprzeciwu wobec decyzji podjętych w sposób zautomatyzowany;
  • (c) w pewnych okolicznościach prawo do poprawienia nieprawidłowych danych osobowych; zablokowania, usunięcia lub zniszczenia; i
  • (d) prawdo do dochodzenia odszkodowania za szkodu spowodowane naruszeniem prawda dotyczącego ochrony danych osobowych.
 • Jeżeli nie masz pewności co do swoich praw lub jeżeli zastanawiasz się jak twoje dane będą przetwarzane, powinieneś skontaktować się z inspektorem danych osobowych Isle of Main (szczegóły podane poniżej). Jeżeli skontaktujesz się z nami w związki z Twoimi prawami, dołożymy wszelkich starań, aby uwzględnić Twoją prośbę lub sprzeciw. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie prawa są bezwzględne.

8. Ciasteczka

Pliki cookie to tekstowe ciągi informacji, które są pobierane na Twój osobisty komputer stacjonarny, laptop lub urządzenie mobilne (każde "Urządzenie”) podczas odwiedzania strony internetowej. Następnie są one odsyłane z powrotem na początkową stronę internetową podczas każdej kolejnej wizytu lub do innej strony internetowej, która rozpoznaje te pliki cookie. Zobacz: www.allaboutcookies.org, aby dowiedzieć się, czym są pliki cookie i jak działają.

Pliki cookie są bardzo przydatne i są wykorzystywane do wielu różnych celów. Pliki cookie pozwalają między innymi na sprawne poruszanie się między stronami, zapamiętują preferencje i zapewniają ogólną poprawę komfortu użytkownika. Czasami pliki cookie są używane w celu zapewnienia, że reklamy wyświetlane online są istotne dla Ciebie i Twoich interesów. Używamy plików cookie, aby śledzić odesłania do naszych Stron, aby zapamiętać Twoje preferencje oraz generować zanonimizowane dane statystyczne, których używamy w celu pomiaru skuteczności naszych kampani reklamowych, organiczenia liczby wyświeteń reklamy, przypomnień, że odwiedziłeś stronę internetową oraz dostarczenia reklam bardziej odpowiadających Twoim zainteresowaniom.

Szczegółowe informacje na temat plików cookie i sposobu ich używania na Stronie można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookie, która zawiera również link do strony, w której znajdziesz sposób na usunięcie plików cookie.

9. Dalsze informacje

Chętnie udzielimy Ci dalszych informacji na temat tego, jak chronimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Skontaktuj się z supportem. Możesz również uzyskać wiele przydatnych informacji na temat ochrony danych i prywatności z biura Isle of Man Information Commissioner www.inforigts.im

Ostatnia wersja Polityki Prywatności: 18 maja 2018 r