WSOP 2018

Twój Ruch o absurdalnej sytuacji prawnej pokera w Polsce

Twój Ruch o absurdalnej sytuacji prawnej pokera w Polsce 0001

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym już artykułem dotyczącym pokera w Polsce. Artykuł porusza przede wszystkim aspekty bezsensowności polskiego prawa w tej kwestii a także pokazuje, jakie korzyści dla Polski jego legalizacja by przyniosła. Znaleźć go można na stronie partii politycznej Twój Ruch (dawniej Ruch Palikota).

“Wprowadzona w pilnym tempie w 2009 r. Ustawa o Grach Hazardowych spo­wo­do­wała, że Polska ma obecnie naj­bar­dziej restryk­cyjne prze­pisy poke­rowe w Europie. Poker został zakla­sy­fi­ko­wany jako gra czysto losowa na równi z jed­no­rę­kimi ban­dy­tami, ruletką, itp. Już sama ta kla­sy­fi­kacja jest błędna – poker jest grą opartą na umie­jęt­no­ściach, roz­gry­waną między gra­czami (a nie prze­ciwko orga­ni­za­to­rowi gry – jak wszystkie inne gry hazardowe).

Poker jest grą, w której zwy­cię­stwo zależy od umie­jęt­ności, doświad­czenia i obranej przez uczest­ników stra­tegii. Niestety pośpiech usta­wo­dawcy i póź­niejszy opór do zmiany błęd­nego sta­no­wiska ozna­czają, że blisko 5 lat po wej­ściu w życie tych feler­nych prze­pisów, sytu­acja nie uległa zmianie.

Pokerzyści w Polsce, zarówno wąskie grono zawo­do­wych graczy, jak i ogromne rzesze ama­torów tej gry, od kilku lat bory­kają się ze skut­kami nie­spra­wie­dli­wego prawa. Zaporowy podatek (25%) spo­wo­dował, że gra stała się nie­opła­calna dla zawo­do­wych graczy, z któ­rych wielu obecnie prze­pro­wa­dziło się zagra­nicę, lub bierze udział wyłącznie w tur­nie­jach roz­gry­wa­nych w innych kra­jach. Całkowicie zabro­nione zostały popu­larne gry sto­li­kowe (tzw. cashowe).

Wpłynęło to na powstanie i rozwój szarej strefy i pod­ziem­nych klubów poke­ro­wych. Na sytu­acji tej traci pań­stwo poprzez pozba­wienie wpływów do budżetu oraz gracze, któ­rych bez­pie­czeń­stwo i kom­fort zostały znacznie ogra­ni­czone. Obecnie w Polsce zaka­zane są rów­nież roz­grywki pokera poza kasy­nami, w któ­rych funk­cjo­nuje wpi­sowe lub nagrody. Oznacza to, że kilka osób gra­ją­cych w pokera w domu na sym­bo­liczne stawki, łamie w ten sposób prawo i w jego świetle staje się prze­stęp­cami. Ustawa dopro­wa­dziła rów­nież do wielu absur­dal­nych sytu­acji takich jak np. zakaz publicz­nego pre­zen­to­wania kart czy żetonów pokerowych.

Na skutek dele­ga­li­zacji pokera z Polski znik­nęły duże, mię­dzy­na­ro­dowe tur­nieje poke­rowe, takie jak European Poker Tour, czy Unibet Open. które w Europie odby­wają się m.in. w Londynie, Barcelonie, Monte Carlo, Pradze, czy San Remo. Dochód z orga­ni­zacji takich tur­niejów jest wspar­ciem finan­sowym dla miast na całym świecie, gdyż zjeż­dżają się na nie tysiące graczy, którzy przez kilka tygodni trwania tur­nieju zosta­wiają pokaźne kwoty w hote­lach, restau­ra­cjach, tak­sów­kach, czy skle­pach. Niestety, w odróż­nieniu od innych państw euro­pej­skich, zamiast przy­ciągać takich tury­stów, w Polsce zachęca się rodzi­mych poke­rzy­stów do emigracji.

W wyniku braku moż­li­wości reklamy i spon­so­ro­wania, polski sport utracił jedno z naj­więk­szych źródeł finan­so­wania, jakim są na całym świecie inter­ne­towe firmy ofe­ru­jące grę w pokera.

W wyniku roz­sądnej i efek­tywnej regu­lacji oraz opo­dat­ko­wania pokera na żywo i w inter­necie, polski budżet mogłoby zasilić rocznie 100 milionów euro. Przykładowo, za 100 milionów euro można np. wybu­dować 420 przed­szkoli, 233 żłobków, czy obwod­nice takich miast, jak Ostrów Wielkopolski i Brodnica. Racjonalne usta­wo­daw­stwo w kwe­stii pokera spo­wo­duje powrót mię­dzy­na­ro­do­wych tur­niejów, co prze­łoży się na dodat­kowe zyski i pro­mocję miast.

Aby rynek pokera w Polsce funk­cjo­nował pra­wi­dłowo, nale­ża­łoby zale­ga­li­zować pokera online oraz stwo­rzyć system licen­cyjny i regu­la­cyjny, podobny do tego, jaki jest np. w Danii. Opodatkowanie ser­wisów inter­ne­to­wych, np. 15% podat­kiem od przy­chodów brutto, umoż­li­wienie two­rzenia klubów poke­ro­wych i wpro­wa­dzenie Karty Gracza/Pokerzysty zna­cząco zwięk­szy­łoby nadzór pań­stwa nad tym ryn­kiem, a dla graczy i firm stwo­rzy­łoby przej­rzysty mecha­nizm gry, roz­li­czania kosztów i zarobków. Umożliwienie roz­gry­wania tur­niejów z niskim wpi­sowym poza kasy­nami oraz zastą­pienie 25% podatku od wygra­nych 40% podat­kiem od przy­chodów kasyna ogra­ni­czy­łoby także roz­rost szarej strefy.

Obecnie w Unii Europejskiej naj­bar­dziej przy­jazne gra­czom prze­pisy poke­rowe obo­wią­zują w Wielkiej Brytanii. Liczne kluby oraz kasyna goszczą wiele pre­sti­żo­wych tur­niejów, jak European Poker Tour Londyn, World Poker Tour Londyn, World Series Of Poker Europe (w latach 2007-10) i serię roz­grywek UKIPT. W wielu pubach orga­ni­zo­wane są lokalne ligi poke­rowe i tur­nieje. Przyjazne gra­czom prze­pisy poke­rowe obo­wią­zują rów­nież w Danii – poker jest tam regu­lo­wany, a na ope­ra­torów poke­ro­wych (tzw. poker­roomy) nało­żone są podatki i wymóg licencyjny.

Biorąc pod uwagę, że w Polsce w pokera grywa ok. 800 tys. osób, a zawo­dowi gracze pla­sują się w ści­słej świa­towej czo­łówce, zmiana obo­wią­zu­ją­cego prawa powinna być ważnym celem dla usta­wo­dawcy. Efektywna regu­lacja przy­niesie zna­czące korzyści zarówno budże­towi Polski, jak i mia­stom, oraz licznej grupie graczy.”

Źródło: twojruch.eu

Śledź nas na Facebook'u, Twitter'rze oraz Google Plus aby być zawsze w centrum pokerowej akcji!

O czym myślisz?

WIĘCEJ HISTORII

Inne artykuły