WSOP 2018

Dziennik Bałtycki komentuje wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Dziennik Bałtycki komentuje wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 0001

W Dzienniku Bałtyckim ukazał się artykuł komen­tu­jący niedawno opisujący na naszej stronie wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uchylił decyzje mini­stra finansów doty­czące uznania pokera za grę umiejętności.

Jest to już kolejna publi­kacja po tym wyroku, która odnosi się do sytu­acji pokera w naszym kraju. Serdecznie pole­camy lekturę:

“NSA uchylił decyzję mini­stra. Poker to już sport czy jeszcze hazard?

Czy poker to gra losowa czy hazar­dowa? Naczelny Sąd Administracyjny przy­chylił się do sta­no­wiska Polskiej Federacji Pokera Sportowego i Polskiego Związku Pokera i uchylił decyzję mini­stra finansów, która kwa­li­fi­kuje pokera jako hazard.
Tak naprawdę ta decyzja dotyczy tylko pokera spor­to­wego — wyja­śnia Paweł Abramczuk, prezes PFPS. — Ale co dokładnie sąd miał na myśli, dowiemy się, gdy zoba­czymy uza­sad­nienie wyroku, które nie­bawem powinno się ukazać — dodaje.

Od czego to wszystko się zaczęło? Do roz­strzy­gania o cha­rak­terze gier upo­ważnia mini­stra finansów ustawa z 2009 r. o grach hazar­do­wych. Rozpatrując wniosek PFPS i PZP, mini­ster stwier­dził, że poker spor­towy pod­lega prze­pisom ustawy hazar­dowej.
Stanowisko mini­stra poparł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Oddalając skargę sto­wa­rzy­szeń, sąd uznał, że poker spor­towy jest grą losową, w której wystę­puje czynnik przypadkowości.

I — zgodnie z prze­pi­sami doty­czą­cymi gier loso­wych — gra w pokera musi być zaka­zana poza kasynami.
- Jednak mini­ster­stwo finansów w swoim opra­co­waniu nie przed­sta­wiło opinii bie­głego, doty­czącej zapisu “wynik w szcze­gól­ności zależy od przy­padku”. Nie było wytłu­ma­czenia, co oznacza ten zapis
— tłu­maczy powody skargi kasa­cyjnej Paweł Abramczuk.

Tymczasem coraz więcej państw Unii Europejskiej uznaje grę w pokera za dzie­dzinę sportu, a nie za hazard.

- Według obo­wią­zu­ją­cych w Polsce prze­pisów potrzebne są trzy ele­menty, żeby uznać jakąś grę za upra­wianie hazardu. Po pierwsze — wynik w szcze­gól­ności musi zależeć od przy­padku. Po drugie — gra ma regu­lamin, a po trzecie — uczestnik gry ma korzyść mate­rialną lub finan­sową — wyja­śnia prezes PFPS. — A co w przy­padku, jeśli zagramy w pokera spor­to­wego, czyli nie na pie­niądze, tylko na ran­king, żeby spraw­dzić, kto z nas jest lepszy? W tym przy­padku NSA przy­chylił się do naszego argu­mentu.
Po decyzji NSA śro­do­wisko poke­rowe w naszym kraju poczuło się w końcu zadowolone.

- Bardzo ucie­szyła mnie ta decyzja — dzieli się z nami swoją opinią pan Mariusz z Lęborka, sym­patyk pokera. — Kompletnie nie rozu­miałem powodów wcze­śniej­szych decyzji sądów i mini­stra finansów, którzy uznali pokera za grę losową, wrzu­cając ją do jed­nego worka z ruletką i tak zwa­nymi “jed­no­rę­kimi ban­dy­tami” w gło­śnej ustawie hazar­dowej. — Liczę na to, że poker stanie się cał­ko­wicie legalny i że gracze będą mogli płacić podatki za grę. Według aktu­al­nego pol­skiego prawa jesteśmy trak­to­wani jak prze­stępcy, bo łamiemy pol­skie prawo, grając w pokera w Polsce. Paradoksem jest to, że w Unii Europejskiej poker jest legalny i wygląda na to, że polski rząd nie potrafi się przy­znać do błędu. Poker wymaga głę­bo­kiej ana­lizy i umie­jęt­ności stra­te­gicz­nych — twierdzi.”

O czym myślisz?

WIĘCEJ HISTORII

Inne artykuły