WSOP 2018

Jest odpowiedź na interpelacje poselską

Jest odpowiedź na interpelacje poselską 0001

Jak informowaliśmy was w grudniu, poseł Ruchu Palikota, Michał Tomasz Pacholski złożył interpelacje poselską w sprawie stworzenia norm prawnych dla organizowania współzawodnictwa w pokerze sportowym. Kilka dni temu Polska Federacja Pokera Sportowego opublikowała odpowiedź w tej sprawie i jak można się domyślić niż z niej nie wynika.

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację posła na Sejm RP, pana Michała Tomasza Pacholskiego, przekazaną pismem z dnia 15 listopada br., znak: SPS-023-11443/12, w sprawie stworzenia norm prawnych dla organizowania współzawodnictwa w pokerze sportowym uprzejmie informuję, co następuje.

W świetle obowiązującej ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) sport należy do sfery obywatelskich praw kulturalnych i tym samym nie może być obciążany nadmierną reglamentacją prawną oraz interwencją organów władzy publicznej. Ustawa ta ma charakter ogólny. W związku z odstąpieniem od zasady normatywnej regulacji sportów, w jakich mogą działać polskie związki sportowe, może ona mieć zastosowanie do wszelkich form aktywności człowieka możliwych do zakwalifikowania jako sport. Definicja legalna pojęcia sport została zawarta w art. 2 ust. 1 ustawy o sporcie, zgodnie z którym sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane, wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. Należy podkreślić, iż powyższa definicja legalna różni się od przyjętej społecznie definicji leksykalnej, zgodnie z którą sport obejmuje również aktywność umysłową człowieka.

Należy zauważyć, iż organizowanie współzawodnictwa sportowego z zakresu pokera sportowego wyłącznie w oparciu o zasady ustawy o sporcie mogłoby zostać potraktowane jako obejście przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.), która w zakresie organizowania turniejów pokerowych stanowi uregulowanie szczególne wobec ustawy o sporcie. Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o grach hazardowych do organizowania turniejów pokerowych konieczne jest uzyskanie zezwolenia ministra właściwego ds. finansów publicznych.

Minister sportu i turystyki nie jest właściwym organem administracji publicznej do podejmowania działań mających na celu zmianę ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.). Właściwym w tym zakresie jest minister finansów. Nadto właściwym będzie uzyskanie opinii Ministerstwa Finansów w następujących kwestiach:

1 Jaki jest zakres przedmiotowy użytego w ustawie o grach hazardowych pojęcia „poker”, w szczególności czy obejmuje on wszystkie znane odmiany i sposoby rozgrywek, w tym tzw. poker sportowy zwany texas holdem?

2 Jaki jest zakres pojęciowy użytego w ustawie o grach hazardowych pojęcia „turniej pokerowy”, w szczególności czy obejmuje on wszystkie rodzaje współzawodnictwa sportowego, np. czy rozgrywki ligowe będą turniejem pokerowym oraz czy rywalizacja prowadzona w oparciu o inne niż pieniądz mierniki wyników sportowych, o z góry określone nagrody pieniężne lub rzeczowe dla zwycięzców również objęta będzie zakresem pojęcia turniej pokerowy i tym samym podlegać będą reżimowi ustanowionemu ustawą o grach hazardowych?

Należy mieć także na uwadze, że zgodnie z art. 7 ustawy o sporcie polski związek sportowy może być utworzony w celu organizowania i prowadzenia współzawodnictwa w danym sporcie. Utworzenie polskiego związku sportowego następuje w ramach przeprowadzonego postępowania administracyjnego i wymaga zgody ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. Wydanie zgody na utworzenie polskiego związku sportowego następuje na podstawie wniosku złożonego ministrowi właściwemu do spraw
kultury fizycznej – art. 11 ust. 1 ustawy o sporcie
. Do przedmiotowego wniosku wnioskodawca dołącza następujące dokumenty:

1) projekt statutu polskiego związku sportowego;

2) aktualny na dzień składania wniosku odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wnioskodawcy;

3) szczegółowy opis sportu, w którym zamierza organizować i prowadzić współzawodnictwo, wraz z dokładną informacją o warunkach jego uprawiania oraz regułach i systemie współzawodnictwa w tym sporcie;

4) zaświadczenie o przynależności do międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.

Jeżeli wnioskodawca spełni wymagania wskazane w ustawie o sporcie w zakresie utworzenia polskiego związku sportowego, wówczas minister właściwy do spraw kultury fizycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, będzie zobowiązany do podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie.

O czym myślisz?

WIĘCEJ HISTORII

Inne artykuły