WSOP 2018

Poseł Ruchu Palikota składa interpelacje w imieniu PFPS

Poseł Ruchu Palikota składa interpelacje w imieniu PFPS 0001

Jak poinformowała Polska Federacja Pokera Sportowego, do Ministerstwa Sportu i Turystyki wpłynęła interpelacja poselska, złożona przez posła Michała Tomasza Pacholskiego.

W związku z coraz dynamiczniej rozwijającym się ruchem pokera sportowego na świecie oraz w Polsce, daje się zauważyć tendencje w kierunku stworzenia ram prawnych dla organizowania współzawodnictwa w pokerze sportowym na zasadach, w jakich odbywa się to w międzynarodowym ruchu sportowym.

Docelowym rozwiązaniem jest stworzenie polskiego związku pokera sportowego, jako organizacji zajmującej się, pod nadzorem ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, upowszechnianiem tego sportu i tworzeniem ram uprawiania tego sportu oraz zasad współzawodnictwa. Pozwolić to ma na wyodrębnienie i zwrócenie uwagi na aspekt sportowy pokera texas hold`em, jako gry karcianej.

W chwili obecnej poker texas hold`em zaliczany jest do gier hazardowych, co sprawia, że podejmując próbę rywalizacji sportowej, zmierzającej do osiągnięcia wyłącznie wyniku sportowego, organizatorzy tego współzawodnictwa narażają się na zarzut naruszenia przepisów ustawy o grach hazardowych, z uwagi na fakt, że organizowanie turniejów pokera możliwe jest wyłącznie w kasynach gry. Sprawia to, że jakiekolwiek współzawodnictwo sportowe, na wzór innych, organizowanych przez polskie związki sportowe, jest praktycznie niemożliwe. Co więcej, organizowanie turniejów sportowych (opartych przecież o odmienne zasady dotyczące rywalizacji i wygranej) stanowi przestępstwo karne-skarbowe zagrożone karą pozbawienia wolności.

W tej sytuacji, pasjonaci tego dynamicznie rozwijającego się sportu, są niejako niewolnikami uznania przez ustawodawcę tylko jednej formy pokera, o której mowa w ustawie o grach hazardowych, jako gry hazardowej, której uprawiania jest traktowane jako szkodliwe i uzależniające, czyli de facto patologiczne. Państwo nie zwraca tym samym uwagi na fakt, że na świecie, jak i w Polsce poker sportowy zdobywa coraz więcej zwolenników i organizowany jest w formy, zmierzające go nadania mu znaczenia w wymiarze wyłącznie sportowym.

To dlatego zarejestrowany został Związek Pokera Sportowego, jako związek sportowy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. Jest to znaczący krok do uznania, że poker sportowy jest sportem i może być uprawiany w Polsce, jak każdy inny sport.

Z uwagi na fakt, że przepisy ustawy o sporcie przewidują określoną procedurę zmierzającą do utworzenia polskiego związku sportowego chciałbym zadań Pani Minister następujące pytania:

  • czy uważa Pani Minister za możliwe, by po spełnieniu przesłanek, o których mowa w ustawie o sporcie, powstał polski związek sportowy zajmujący się pokerem sportowym?
  • jeżeli tak, to czy Pani Minister uznaje za możliwe dokonanie takich zmian w ustawie o grach hazardowych, aby stworzyć prawne ramy dla funkcjonowania pokera sportowego, bez uznawania go za grę hazardową?
  • czy w Pani odczuciu możliwe jest uprawianie pokera sportowego w Polsce na wzór innych gier karcianych, np. brydża sportowego?
  • Czy w ocenie Pani Minister fakt, że współzawodnictwo sportowe wiąże się ze zdobywaniem nagród oraz gratyfikacji pieniężnych, jest powodem dla którego poker sportowy nie może być uprawiany bez uznawania go za grę hazardową?

Przedstawiając powyższe chciałby, aby podległy Pani Minister resort zajął stanowisko i przedstawił swoją ocenę na temat prawnych możliwości uprawiania pokera sportowego w Polsce. Wynika to choćby z faktu, że poker sportowy na świecie traktowany jest jako sport, co wynika choćby ze sposobu, w jaki ten ruch jest zorganizowany. Celem przykładu można tylko wskazać, że Międzynarodowa Federacja Pokera Sportowego jest członkiem obserwatorem IMSA, tj. międzynarodowej federacji sportowej sportów umysłowych, która zrzesza m. in. szachy oraz brydż sportowy.

O czym myślisz?

WIĘCEJ HISTORII

Inne artykuły