WSOP 2018

Stanowisko Polskiej Federacji Pokera Sportowego w sprawie konsultacji społecznych

Stanowisko Polskiej Federacji Pokera Sportowego w sprawie konsultacji społecznych 0001

Kilka dni temu opublikowaliśmy wspólne stanowisko Polskiego Związku Pokera i inicjatywy Wolny Poker, a teraz chcielibyśmy się podzielić stanowiskiem Polskiej Federacji Pokera Sportowego. Kto lepiej przygotował pismo do Ministerstwa Finansów? Jako niezależny portal nie będziemy tego oceniać, natomiast wy jako obserwatorzy jak najbardziej możecie umieścić swoje uwagi w komentarzach.

W ocenie Polskiej Federacji Pokera Sportowego, państwo nie może pozostawać bierne na dynamicznie rozwijający się ruch pokera sportowego, który ma swoje umocowanie w ramach międzynarodowego współzawodnictwa sportowego. Przejawia się to w istnieniu choćby Międzynarodowej Federacji Pokera, które jest członkiem obserwatorem IMSA, tj. Międzynarodowej Federacji Sportów Umysłowych.

Z uwagi na fakt, że celem podmiotów zrzeszonych w ruchu sportowym organizującym współzawodnictwo zakresie pokera sportowego jest współistnienie z ruchem olimpijskim, należy, w naszej ocenie, w sposób poważny i rozsądny przejrzeć istniejące regulacje uniemożliwiające organizowanie i uprawianie pokera, jako sportu.

Odpowiadając na pismo z dnia 31 października 2012 r. Nr AG8/0310/8/JZJ/2012/UE1965, przy którym przekazano do konsultacji społecznych Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w stronę kompleksowych europejskich ram dla hazardu online – COM(2012) 596, poniżej przedstawiam stanowisko Polskiej Federacji Pokera Sportowego oraz Związku Pokera Sportowego w tym zakresie.

Zgodnie z Komunikatem, celem Komisji jest przegląd regulacji w poszczególnych państwach członkowskich w zakresie hazardu oraz zidentyfikowanie głównych obszarów priorytetowych wymagających podjęcia działań, w szczególności w zakresie zapewnienia zgodności krajowych ram regulacji z prawem UE.

Państwa członkowskie muszą wykazać, że cele interesu publicznego, które z własnej woli zdecydowały się chronić, są realizowane w spójny i systematyczny sposób i nie wolno im stosować, ułatwiać ani tolerować środków sprzecznych z osiągnięciem tych celów.
Z uwagi na powyższe, w ocenie Polskiej Federacji Pokera Sportowego, państwo nie może pozostawać bierne na dynamicznie rozwijający się ruch pokera sportowego, który ma swoje umocowanie w ramach międzynarodowego współzawodnictwa sportowego. Przejawia się to w istnieniu choćby Międzynarodowej Federacji Pokera, które jest członkiem obserwatorem IMSA, tj. Międzynarodowej Federacji Sportów Umysłowych.

Z uwagi na fakt, że celem podmiotów zrzeszonych w ruchu sportowym organizującym współzawodnictwo zakresie pokera sportowego jest współistnienie z ruchem olimpijskim, należy, w naszej ocenie, w sposób poważny i rozsądny przejrzeć istniejące regulacje uniemożliwiające organizowanie i uprawianie pokera, jako sportu.

Komisja w Komunikacie zwraca uwagę, że państwa członkowskie ustalają cele interesu publicznego podlegające ochronie, a podjęte środki w celu ich ochrony nie mogą naruszać prawa UE. Z punktu widzenia przepisów prawa polskiego, przyjęte regulacje – a więc w tym przypadku ograniczenia i zakazy – muszą być proporcjonalne do chronionego dobra. Zasada ta wynika z Konstytucji RP i wywodzona jest z zasady demokratycznego państwa prawa.

Ze względu na fakt, że poker sportowy nie niesie za sobą żadnego zagrożenia, a ujęcie go w stosowne ramy regulacji zabezpiecza podstawowe prawa i interesy, w tym interes publiczny, za celowe należy uznać dokonanie rewizji istniejących rozwiązań prawnych w celu umożliwienia organizowania współzawodnictwa w pokera sportowego, na równi z innymi sportami.

Przy uznaniu, że poker sportowy, jako sport w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jak również w rozumieniu przepisów UE, nie niesie za sobą zagrożeń, o jakich mowa w Komunikacie Komisji oraz że jego uprawianie może podlegać stosownym regulacjom gwarantującym ochronę przyjętych przez państwo celów, zasadne jest umożliwienie w przyszłości organizowania współzawodnictwa także online. Oczywiście wiązać się to będzie z ustanowieniem stosownych regulacji i zabezpieczeń w celu zachowania spójności z przepisami UE w tym zakresie oraz wspólną polityką.

W wyrokach Trybunału Sprawiedliwości UE podkreśla się, że cele, związane, po pierwsze, z ograniczaniem sposobności do gry, a po drugie, ze zwalczaniem przestępczości poprzez poddanie działających w tym sektorze podmiotów kontroli oraz skanalizowanie działalności w zakresie gier hazardowych w obszarach podlegających takiej kontroli są zaliczane w orzecznictwie do celów mogących uzasadniać ograniczenia podstawowych swobód w sektorze gier hazardowych (por. wyrok w sprawie Placanica, wyroki: z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawach połączonych C 72/10 i C 77/10 Costa).

Niemniej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości podkreśla się, że nakładane przez państwa członkowskie ograniczenia muszą stosować się do zasady proporcjonalności i że przepisy krajowe są właściwe do zagwarantowania podnoszonego celu wyłącznie wtedy, gdy stosowane środki są spójne i systematyczne. Orzecznictwo dopuściło szereg nadrzędnych względów interesu ogólnego, takich jak względy ochrony konsumentów, przeciwdziałania oszustwom i nakłanianiu obywateli do nadmiernych wydatków związanych z grą, jak też ogólne względy zapobiegania zakłóceniom ładu społecznego. Niemniej w sytuacji, gdy przedstawione cele nie są zagrożone, gdyż prowadzenie działalności w zakresie pokera sportowego, w tym również online, nie zawiera w sobie cech mogących zakłócać interes, o którym mowa wyżej, należy uwzględnić tę okoliczność w zakresie przeglądu istniejących rozwiązań prawnych.

Przedstawiając powyższe wnoszę o uwzględnienie tego stanowiska i odzwierciedlenie go w ramach przygotowywanego stanowiska rządu do przedmiotowego dokumentu Komisji.

Jednym z przykładów gdzie problem jest traktowany przyjaźnie dla zawodników on-line jest przykład regulacji Danii, gdzie otwarcie na rynku usług on-line miało miejsce od 1 stycznia 2012 roku. To doskonały przykład współpracy branży on-line i rządu dla pozyskiwania środków z reklamy czy usług oraz ochrony obywateli na podstawie wydawanych licencji.

O czym myślisz?

WIĘCEJ HISTORII

Inne artykuły