WSOP 2018

Polska Federacja Poker Sportowego złożyła skargę kasacyjną

Sąd Adminsitracyjny

Polska Federacja Pokera Sportowego zgodnie z oczekiwaniami złożyła skargę kasacyjną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie wyroku jaki zapadł 18 kwietnia 2011 roku. Trudno oczekiwać, że sytuacja ulegnie zmianie, ponieważ już w pierwszym postępowaniu Sąd wyraźnie przyznał rację Ministerstwu Finansów. Cieszy nas jednak fakt, że mimo to Federacja próbuje coś zmienić.

SKARGA KASACYJNA

od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie VI SA/Wa 2025/10

Niniejszym na podstawie art. 173 § 1 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1270 z późn. zm. ) wnoszę skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie VI SA/Wa 2025/10 zaskarżając go w całości.

Na podstawie art. 174 pkt.1 i 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zaskarżonemu orzeczeniu zarzucam:

A) naruszenie prawa materialnego w zakresie art. 2 ust. 1 (zdanie pierwsze) i ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 2 ust. 6 5 ustawy o grach losowych [dalej UGH] w zw. z art. 2 i art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poprzez błędną interpretację wobec uznania, że poker sportowy [Texas Hold’em] jest grą losową.

B) naruszenie przepisów postępowania, mające istotny wpływ na wynik sprawy w zakresie art. 106 § 3 w zw. z § 5 oraz 141 § 4 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi [dalej PPSA], polegające na nierozpoznaniu przez Sąd istoty sprawy, sprzeczności ustaleń oraz nie odniesienia się do wszystkich zarzutów skargi, a także art. 151 w zw. z art. 145 ust. 1 pkt 1 lit c) Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z naruszeniem art. 120, art. 121, art. 122, art. 210 par. 1 pkt 6 oraz art. 181 Ordynacji Podatkowej [ dalej OP], szczególnie w zakresie braku rozstrzygnięcia wniosków złożonych przed organem administracji i WSA.

W związku z powyższym, wnoszę o:

1) na podstawie art. 188 PPSA, w przypadku stwierdzenia, że zachodzi jedynie naruszenie prawa materialnego, o uchylenie zaskarżonego orzeczenia w całości wraz z poprzedzającymi orzeczenie decyzjami II (Minister Finansów z 15 lipca 2010 r.) i I instancji (Minister Finansów z 16 marca 2010 r.) lub na podstawie art. 185 PPSA, o uchylenie zaskarżonego orzeczenia w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania,

2) zasądzenie, na podstawie art. 203 PPSA, na rzecz skarżącego kosztów postępowania według norm przepisanych.

Z treścią całego dokumentu, można zapoznać się klikając w ten link

O czym myślisz?

WIĘCEJ HISTORII

Inne artykuły