Porcja Aktualnosci - 14 sierpnia

Porcja Aktualnosci - 14 sierpnia 0001

Kenna James Do__cza do Akcji Charytatywnej Screaming Eagle Poker

"Cowboy" Kenna James b_dzie honorowym go_ciem w sobot_, 18 sierpnia, na specjalnej imprezie charytatywnej zorganizowanej przez Screaming Eagle Poker w Hopkinsville, KY. Wpisowe do turnieju wyniesie $100, a zebrane fundusze zostan_ przekazane na dzia_alno__ organizacji Association of the United States Army (AUSA). Organizatorzy turnieju spodziewaj_ si_, _e b_dzie to najwi_kszy tegoroczny turniej pokerowy w Kentucky, z liczb_ graczy ograniczon_ do 220. Gra zacznie si_ o 11:30 w sobot_. Wi_cej informacji na temat turnieju dost_pnych jest na stronie screamingeaglepoker.com.

Za_o_yciel BetOnSports Kaplan Wniós_ o Porzucenie Oskar_enia; Debiut ksi__ki o BoS.

[I]New York Post[/B] donosi, _e Gary Kaplan, za_o_yciel BetOnSports, który zosta_ ekstradowany do USA pod zarzutem oszustw, poprosi_ s_dziego krajowego o zako_czenie oskar_enia. Wysoko postawiony pracownik firmy wyda_ elektroniczn_ ksi__k_ "The Rise and Fall of BetOnSports," na której widnieje nazwisko autora „Hacksaw Hemingway." 134-stronicowa ksi__ka opatrzona jest nast_puj_cym opisem "wewn_trze spojrzenia na przemys_ internetowego hazardu ze specjalnym uwzgl_dnieniem BetOnSports.com, oczami by_ego doradcy wysokiego szczebla, który prezentuje szokuj_ce wyznania na temat seksu, narkotyków, hazardu, nielegalnej dzia_alno_ci i _miesznych rzeczy. Przeczytaj, jak kontrolowane szale_stwo jednego z gigantów hazardu online zmieszane z z_ymi decyzjami doprowadzi_o do upadku."

Przerwany Sen
Jeden z najbardziej znanych kawalerów nie jest ju_ do zdobycia. Gavin Smith rzekomo zar_czy_ si_ w zesz_ym tygodniu z swoj_ dziewczyn_ Cindy. Co ciekawe _wie_o upieczona narzeczona nie musia_a przechodzi_ _adnych wymy_lnych testów na zostanie _on_. Smith i jego wybranka nie ustalili jeszcze daty _lubu. Nie potwierdzi_a si_ plotka, _e o_wiadczy_ si_ równie_ Joe Sebok. Gratulacje dla Gavina i Cindy!

O czym myślisz?

WIĘCEJ HISTORII

Inne artykuły